Zarządzanie fundacją - Foundation Governance

Fundacje użytku prywatnego w Liechtensteinie zasadniczo nie podlegają nadzorowi państwa. Zarządzanie wewnętrzne sprawowane przez określonych beneficjentów zastępuje zarządzanie zewnętrzne przez Organ Nadzoru Fundacji (STIFA). Krąg beneficjentów uprawnionych do kontroli jest szeroki i obejmuje, oprócz beneficjentów z aktualnym roszczeniem prawnym i beneficjentów ostatecznych (którzy jednak są uprawnieni do kontroli praw dopiero po rozwiązaniu fundacji), beneficjentów uprawnionych z prawa ekspektatywy, którzy mają jedynie przyszłe roszczenia, jak również obecnych tzw. uznaniowych beneficjentów fundacji (art. 552 § 5 PGR). Prawa do kontroli (prawa do informacji i dostępu do danych) przyznane beneficjentowi w art. 552 § 9 PGR przysługują mu wyłącznie w ramach jego interesu prawnego. Zasadniczo fundacja przyznaje prawo do wglądu w dokumenty fundacji oraz prawo dostępu do danych, sprawozdawczości i rachunkowości. 

Ten prawny model foundation governance ma charakter dyspozycyjny. Fundator może ograniczyć prawa beneficjentów poprzez rezygnację z wyboru modelu ustawowego i zastąpienie go jedną z poniższych konstrukcji alternatywnych:

  • (i) prawo fundatora do odwołania fundacji (art. 552 § 8 ust. 3 i § 10 PGR; w tym przypadku fundator ma wyłączne prawo do informacji),
  • (ii) ustanowienie organu nadzoru (art. 552 § 11 PGR; ograniczenie praw beneficjentów do głównego obszaru) lub
  • (iii) dobrowolne poddanie się państwowemu nadzorowi fundacji przez STIFA (art. 552 § 12 PGR).

Dla porównania: zgodnie z austriacką ustawą o fundacjach prywatnych nie można jednak wykluczyć prawa beneficjentów dostępu do danych i prawa do wglądu zgodnie z § 30 PSG, a mianowicie także nie w drodze oświadczenia w deklaracji fundacji.

Dr. Tomasz Klimek, LL.M.
Öffentlicher Notar
Rechtsanwalt

KANCELARIA ADWOKACKA W AUSTRII
Mahlerstraße 13/1B
A-1010 Wien

KANCELARIA NOTARIALNA W LIECHTENSTEINIE Landstrasse 151
FL-9494 Schaan

Tel: +423 792 60 49

E-mail: notariat@klimek.li
WWW: www.klimek.li