Fundacja prywatna i jej korzyści

Ochrona własnych aktywów (oszczędności) – asset protection

Fundacji prywatnej w Liechtensteinie umożliwia ochronę aktywów przed ryzykiem związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą. Pozwala ona bowiem na stworzeniu masy majątkowej, którą można wykorzystywać do inwestycji przy różnego rodzaju projektach. Środki te stanowią jednak aktywa wyłączone z majątku przedsiębiorstwa. Nie podlegają tym samym ewentualnemu zajęciu w ramach prowadzonych egzekucji. Taka dywersyfikacja majątku pozwala na zabezpieczenie środków dla realizacji inwestycji tak w kraju jak i za granicą.

Poufność danych

Fundacja pożytku prywatnego zapewnia fundatorowi oraz beneficjentom szczególną poufność ich danych, ponieważ ich tożsamość nie zostaje ujawniona w dokumentach fundacji publikowanych na zewnątrz. Jedyną informacją przekazywaną stosownym rejestrom, jest źródło pochodzenia środków fundatora wnoszącego aktywa do majątku ustanawianej fundacji. Nie bez znaczenia jest również okoliczność, że w Liechtensteinie przetwarzane są tylko te dane, które są zawarte w podstawowych dokumentach ustanawiających fundację. Członkom organów fundacji grożą sankcje karne oraz finansowe za bezprawne ujawnienie jakichkolwiek informacji na temat działania fundacji prywatnej.

Łatwe zarządzanie fundacją prywatną

Zarządzenie fundacją prywatną nie jest szczególnie skomplIkowane, a utrzymanie formalnej siedziby nie wiąże się w stosunku od osiąganych korzyści z wysokimi kosztami. Tworząc fundację prywatną w Księstwie Liechtenstein nie ma konieczności lokowania majątku fundacji w tym kraju (kraju siedziby fundacji). 

Fundacja prywatna a efektywne zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa

Ochrona aktywów przedsiębiorstwa przy zastosowaniu struktury z fundacją prywatną niesie ze sobą wiele korzyści. Dzięki fundacji prywatnej ułatwione jest nie tylko zarządzanie aktywami przedsiębiorstwa, ale zminimalizowane jest również ryzyko rozdrobnienia majątku po śmierci przedsiębiorcy i zapewniona jest płynność sukcesji biznesu. 

Ochrona przed rozdrobnieniem majątku po śmierci

Fundacja użyteczności prywatnej zapewnia ochronę przed rozdrobnieniem majątku po śmierci przedsiębiorcy. Majątek przekazany fundacji na wypadek śmierci zarządzany jest przez Radę fundacji (jej zarząd) zgodnie z celem i wytycznymi fundatora zawartymi w akcie założycielskim fundacji. Masa majątkowa fundacji zostaje wyłączona z masy spadkowej i nie podlega dziedziczeniu. Korzystają z niej jedynie beneficjenci wskazani przez fundatora.

Zapewnienie płynnej sukcesji biznesu

Fundacja prywatna zapewnia również płynną sukcesję przedsiębiorstwa i udział w jego zarządzaniu. Funtaro może tu korzystać z pełnej swobody określając krąg swoich następców – nie musi uwzględniać tu porządku dziedziczenia. Ma on również dodatkową możliwość określenia warunków, których spełnienie warunkuje przekazanie określonym osobom „sterów” w przedsiębiorstwie. Tytułem przykładu można tu wskazać uzależnienie przekazania majątku spadkobiercom od ukończenia przez nie studiów wyższych lub osiągnięcia określonego wieku, który w ocenie fundatora jest wystarczający do przejęcia odpowiedzialności nad kierownictwem firmą.

Korzyści podatkowe

Dzięki fundacji można również odnieść korzyści podatkowe. Tego typu osoby prawnej mogą w Liechtensteinie uzyskać całkowite albo częściowe zwolnienie z niektórych podatków. W Polsce możliwe jest zwolnienie fundacji z części podatku dochodowego, o ile jej celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, ochrony środowiska, ochrony zdrowia i pomocy społecznej. W razie otrzymania przez fundację rzeczy ruchomych lub praw majątkowy

Warto również zwrócić w tym kontekście uwagę na austriackie regulacje prawa podatkowego. W Austrii – po spełnieniu określonych przesłanek – zwolnieniu z podatku dochodowego podlega dywidenda wypłacana przez austriacką spółkę kapitałową fundacji prywatnej w Liechtensteinie.

Dr. Tomasz Klimek, LL.M.
Öffentlicher Notar
Rechtsanwalt

KANCELARIA ADWOKACKA W AUSTRII
Mahlerstraße 13/1B
A-1010 Wien

KANCELARIA NOTARIALNA W LIECHTENSTEINIE Landstrasse 151
FL-9494 Schaan

Tel: +423 792 60 49

E-mail: notariat@klimek.li
WWW: www.klimek.li