Fundacja prywatna – porównanie z Austrią

Elastyczne zastosowanie - fundacje jako podmiot prawny w celu prowadzenia przedsiębiorstwa

Fundacja prywatna w Liechtensteinie zyskała na atrakcyjności nie tylko dla austriackich fundatorów, a to za sprawą przewidywalności i pewności prawnej w zakresie kwalifikacji podatkowej oraz jej uznaniu przez austriackią administrację skarbową, zwłaszcza w powiązaniu z możliwościami optymalizacji podatkowej. W rzeczywistości prawo fundacji w Liechtensteinie oferuje fundatorowi szereg korzyści w porównaniu z austriackim prawem fundacji prywatnych, które można najtrafniej ująć pod hasłem „większej autonomii woli fundatora”. 

§ 1 ust. 2 zd. 1 austriackiej ustawy o prywatnej fundacji (öPSG) zawiera zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację. Bezpośrednie prowadzenie przedsiębiorstwa przez fundację jest w Austrii zabronione.

Zgodnie z prawem Księstwa Liechtenstein fundacje prywatne mogą w określonych przypadkach prowadzić działalność gospodarczą (art. 552 § 1 ust. 2 PGR). Fundacje mogą bowiem prowadzić działalność gospodarczą, jeżeli działalność taka służy bezpośrednio osiągnięciu celu pożytku publicznego lub działalność ta jest dopuszczalna na specjalnej podstawie prawnej. O ile jest to konieczne do prawidłowego inwestowania i zarządzania majątkiem fundacji (w tym posiadania udziałów), dopuszczalne jest prowadzenie działalności komercyjnej przez fundacje prywatnej.

Jeśli chodzi o przydatność fundacji jako pośredniego osoby prawnej do prowadzenia przedsiębiorstwa, to nowe prawo fundacji Księstwa Liechtenstein nie przewiduje żadnych ograniczeń w tym zakresie. W przeciwieństwie do  rozwiązań prawa austriackiego (§ 1 ust. 2 öPSG), fundacji prywatnej w Lichtensteinie nie można odmawiać uprawnienia do zarządzania osobą prawną. Odpowiada to utrwalonej już zasadzie w prawie Księstwa Liechtenstein, zgodnie z którą osoby prawne mogą być również członkami w organach zarządzających innymi osobami prawnymi (art. 180 ust. 1 PGR). Fundacja w Liechtensteinie może ograniczyć się do zwykłego wykonywania praw z tytułu posiadanych udziałów/akcji spółki prawa handlowego – w znaczeniu funkcji holdingowej.

Dr. Tomasz Klimek, LL.M.
Öffentlicher Notar
Rechtsanwalt

KANCELARIA ADWOKACKA W AUSTRII
Mahlerstraße 13/1B
A-1010 Wien

KANCELARIA NOTARIALNA W LIECHTENSTEINIE Landstrasse 151
FL-9494 Schaan

Tel: +423 792 60 49

E-mail: notariat@klimek.li
WWW: www.klimek.li